การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

ARTICLE

หัวเรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

วิทยากร/ผู้เขียน : 

จุติมา ศิลปะภักดี, สมหญิง เจริญจิตรกรรม, เอกนฤน บางท่าไม้ และ นภาภรณ์ ยอดสิน

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่เผยแพร่ : 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

- บทเรียนแบบผสมผสานด้วยกระบวนเรียนรู้ร่วมกัน

- ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

- องค์ประกอบสำคัญของการการเรียนผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วม

  1. หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
  2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  3. การประเมินผลการเรียนรู้

- กระบวนการสื่อสาร

- กการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

- การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning)

- การเรียนแบบร่วมกันด้วยเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)

- การปฏิสัมพันธ์บนเว็บ

คำสำคัญ :

Blended Learning, Collaborative Learning, Cooperative Integrated Reading and Composition,การเรียนรู้แบบผสมผสาน,การเรียนรู้แบบร่วมกัน,การเรียนแบบร่วมกันด้วยเทคนิค CIRC

กลุ่มเรื่อง :

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...