การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 2

VIDEO

หัวเรื่อง :

การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่เผยแพร่ : 

20 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอ มีความยาว 16:18 นาที

สิ่งสำคัญของการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ความเชื่อทั้งการเรียนการสอนและการประเมิน โดยการประเมินจะเน้นที่การประเมินจากสภาพความเป็นจริง และเน้นการประเมินหลากหลายวิธี

- Self - Test (นาทีที่ 1:25)

- Supplemental Reading (นาทีที่ 2:33)

- Electronic Portfolio (นาทีที่ 4:05)

- Writing Assignment (นาทีที่ 5:28)

- Online Discussion (นาทีที่ 7:03)

- One - Minute Paper (นาทีที่ 8:29)

- Synchronous Chat Room (นาทีที่ 10:13)

- Content of Question (นาทีที่ 11:07)

- Learner Generated Digital Media (นาทีที่ 11:41)

- สรุป (นาทีที่ 12:55)

คำสำคัญ :

Self - Test,Supplemental Reading,Electronic Portfolio,Writing Assignment,Online Discussion,One - Minute Paper,Synchronous Chat Room,Content of Question,Learner Generated Digital Media

กลุ่มเรื่อง :

การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation/Assessment)

You may also like...