การประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อจัดการเรียนออนไลน์แบบต่างเวลากัน (Asynchronous Learning) และเทคนิคการประเมินผลงาน

VIDEO

หัวเรื่อง :

การประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อจัดการเรียนออนไลน์แบบต่างเวลากัน (Asynchronous Learning) และเทคนิคการประเมินผลงาน

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ETC - Chulalongkorn University

วันที่เผยแพร่ : 

29 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 1:48:52

ตอนที่ 1 อธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการเรียนออนไลน์แบบต่างเวลากัน (นาทีที่ 7:30)

ตอนที่ 2 การออกแบบการเรียนออนไลน์ (นาทีที่ 21:18)

ตอนที่ 3 แนะนำวิธีการสอน กระตุ้นการมีส่วนร่วมเรียนของผู้เรียน และเครื่องมือออนไลน์ (นาทีที่ 30:00)

ตอนที่ 4 เทคนิคการนำเสนอและประเมินผลงานแบบต่างเวลากัน (นาทีที่ 55:50)

ตอนที่ 5 Q&A (นาทีที่ 1:22:19)

คำสำคัญ :

การออกแบบการเรียนออนไลน์/เทคนิคการนำเสนอ/ประเมินผลงานแบบต่างเวลากัน

กลุ่มเรื่อง :

การสร้างการมีส่วนร่วม (Student Engagement)

การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation/Assessment)

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...