การประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนร่วมกัน (CSCL) ในการจัดการสอนออนไลน์

VIDEO

หัวเรื่อง :

การประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนร่วมกัน (CSCL) ในการจัดการสอนออนไลน์

วิทยากร/ผู้เขียน : 

รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ETC - Chulalongkorn University)

วันที่เผยแพร่ : 

22 เมษายน 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 1:48:52 นาที

ตอนที่ 1 อธิบายความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอีเลิร์นนิ่ง/การเรียนออนไลน์ (นาทีที่ 8.12)

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบการเรียนออนไลน์ (ภาวะปกติ และภาวะปกติใหม่) มี (หรือไม่มี)ระบบคัดเลือก/มีระบบลงทะเบียน/มีการเตรียมผู้สอนออนไลน์/มีระบบสนับสนุนผู้เรียน/มีการพัฒนารายวิชาสอนออนไลน์อย่างเป็นระบบ/มีระบบการวัดและประเมินผลที่ได้ออกแบบและพัฒนาไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างคุณภาพการเรียนการสอน และลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด (นาทีที่ 26:10

ตอนที่ 3 แนะนำวิธีการสอนที่สนับสนุนการเรียนร่วมกันและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเรียนของผู้เรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้/วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผล วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนร็ (นาทีที่ 49.00)

ตอนที่ 4 แนะนำห้องเสมือน และเครื่องมือออนไลน์ที่สนับสนุนการเรียนร่วมกัน (Google Classroom, Google Slides+Add-on app, Google Docs, Google Forms/Other online polling) (นาทีที่ 55:35)

คำสำคัญ :

อีเลิร์นนิ่ง/การเรียนออนไลน์/ขั้นตอนการออกแบบการเรียนออนไลน์/วิธีการสอนที่สนับสนุนการเรียนร่วมกัน/กระตุ้นการมีส่วนร่วมเรียนของผู้เรียน

กลุ่มเรื่อง :

การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation/Assessment)

การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)

You may also like...