MS Teams เทคนิคการใช้กล้อง DSLR หรือ กล้อง Mirrorless ในการ LIVE การเรียนการสอน

VIDEO

หัวเรื่อง :

MS Teams เทคนิคการใช้กล้อง DSLR หรือ กล้อง Mirrorless ในการ LIVE การเรียนการสอน

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Youtube Channel : Kulachet Lekprayura

วันที่เผยแพร่ : 

11 พฤษภาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 8:40 นาที

- แนะนำการใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 0:38)

- วิธีการเลือกนำกล้องมาใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ แบบ Live (นาทีที่ 0:49)

- HDMI Out คือ? (นาทีที่ 1:33)

- สัญญาณ Clean HDMI คือ? (นาทีที่ 2:30)

- ข้อควรสังเกตในการนำกล้องมาใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ (นาทีที่ 4:32)

- การใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณระหว่างกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ (นาทีที่ 5:07)

- การเรียกใช้งานอุปกรณ์เสริมในแอปพลิเคชันสำหรับการ Live (นาทีที่ 7:14)

คำสำคัญ :

Microsoft Teams/เทคนิคการใช้กล้อง DSLR สำหรับ Live/เทคนิคการใช้กล้อง Mirrorless สำหรับ Live

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...