MS Teams การนำกล้อง iPhone, iPad มาใช้ LIVE! ในการเรียนการสอน

VIDEO

หัวเรื่อง :

MS Teams การนำกล้อง iPhone, iPad มาใช้ LIVE! ในการเรียนการสอน

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Youtube Channel : Kulachet Lekprayura

วันที่เผยแพร่ : 

17 พฤษภาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 5:13 นาที

- คำอธิบายคุณภาพของกล้องบนโทรศัพท์มือถือ (นาทีที่ 0:36)

- การนำ iPhone/iPad มาใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (นาทีที่ 1:27)

- การแก้ปัญหาสัญญาณภาพไม่เป็น Clean HDMI (นาทีที่ 2:40)

- แอปพลิเคชันเสริมประกอบการนำ iPhone/iPad มาใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (นาทีที่ 3:03)

- วิธีการตั้งค่าแอปพลิเคชัน FilMic Pro (นาทีที่ 3:30)

คำสำคัญ :

Microsoft Teams/การนำ iPhone, iPad มาใช้ LIVE!/การใช้แอปพลิเคชัน Filmic Pro

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...