Microsoft Planner (การใช้งาน Planner)

VIDEO

หัวเรื่อง :

Microsoft Planner (การใช้งาน Planner)

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

Youtube Channel : Kulachet Lekprayura

วันที่เผยแพร่ : 

30 มีนาคม 2563

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวิดีโอมีความยาว 13:27 นาที

- Microsoft Planner คืออะไร? (นาทีที่ 0:18)

- ประโยชน์ของ Microsoft Planner (นาทีที่ 0:24)

- การเปรียบเทียบการติดตามงานแบบเดิมกับการใช้ Microsoft Planner (นาทีที่ 0:35)

- การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Planner (นาทีที่ 2:04)

- การสร้างงานใน Microsoft Planner (นาทีที่ 3:02)

- การเพิ่มรายละเอียดแต่ละงานใน Microsoft Planner (นาทีที่ 4:03)

- การ Assign งานให้ทีม (นาทีที่ 4:21)

- การกำหนดรายละเอียดของแต่ละงาน (นาทีที่ 5:00)

- การเรียกดูข้อมูล Microsoft Planner (นาทีที่ 11:35)

- การเรียกดูสรุปข้อมูลความคืบหน้าของงานในรูปแบบกราฟ (นาทีที่ 11:47)

คำสำคัญ :

Microsoft Teams/Microsoft Planner/การใช้งาน Planner/การติดตามแผนงานในทีม

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...