แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของ บพท. โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง
แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของ บพท. โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.
วันเวลาและสถานที่
เวทีชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
หน่วยงาน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Link
ประเภท
แนวทางการให้ทุนเฉพาะเรื่อง

You may also like...