ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ห้วข้อเรื่อง
ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันเวลาและสถานที่
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมจาก ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี
หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Link
ประเภท
นโยบายการให้ทุน

You may also like...