การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 4

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง MS Office Mix ครั้งที่ 4

วิทยากร/ผู้เขียน : 

อ.พิมพินันท์ พูนกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

26 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

-

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปมีความยาว 54:55 ชั่วโมง เนื้อหามีดังนี้

เริ่มเข้าสู่การอบรม นาทีที่ 0:01

- System Requirement นาทีที่ 1:04

- การตรวจสอบว่าเครื่องของท่าน Window version อะไร นาทีที่ 3:38

- การตรวจสอบว่าเครื่องของท่าน MS office version อะไร นาทีที่ 4:45

- ประโยชน์ในการใช้งาน นาทีที่ 5:59

- การติดตั้ง office Mix นาทีที่ 11:20

- การ extract file นาทีที่ 14:13

- ความแตกต่างระหว่าง animation กับ transition นาทีที่ 21:45

- การทำ slide record นาทีที่ 23:14

- การใส่หน้าผู้บรรยาย นาทีที่ 26:18

- ข้อจำกัดของ MS Office Mix นาทีที่ 30:25

- การย้ายรูปภาพผู้บรรยาย นาทีที่ 34:07

- วิธีแปลงไฟล์เป็น VDO นาทีที่ 36:04

ตอบข้อซักถาม นาทีที่ 49:23

จบการบรรยาย MS Office Mix นาทีที่ 53:00

คำสำคัญ :

MS Office Mix/PowerPoint/presentation

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...