การอบรมเรื่อง การใช้ BUCV เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

VIDEO

หัวเรื่อง :

การอบรมเรื่อง การใช้ BUCV เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน : 

คุณศุภชัย แซ่อื้อ

หน่วยงานที่เผยแพร่ : 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่เผยแพร่ : 

20 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

ลิงค์แหล่งเผยแพร่ : 

ลิงค์เอกสาร : 

คู่มือการใช้งาน BUCV สำหรับผู้สอน + ระบบการเรียนการสอน Online BUCV + Zoom
Documents_BUCV_ZOOM_20200520.rar

รายละเอียดคลิปแบบย่อ :

คลิปวีดิโอมีความยาว 4:19:27 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย

- เริ่มการบรรยาย และแนะนำเอกสารประกอบการอบรม นาทีที่ 10:30

- แนะนำภาพรวมของระบบ BUCV นาทีที่ 15:49

- พัก นาทีที่ 50:30

- การเข้าใช้ระบบ BUCV และการเข้าสู่รายวิชา นาทีที่ 56:43

- การใช้ Announcements การประกาศ/แจ้งข่าวสาร และแชร์ใน Facebook นาทีที่ 1:17:30

- การใช้ Course Material การวางเอกสารให้ผู้เรียนดาวน์โหลด และการจัดระเบียบเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอน นาทีที่ 1:32:27

- การใช้ Playlist การนำเข้าสื่อประเภทวีดิโอจาก Youtube Playlist นาทีที่ 1:47:50/การสร้าง BUCV Playlist สำหรับนำเข้าสื่อวีดิโอภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาใช้ในการเรียนการสอน นาทีที่ 1:56:20

- การใช้ Schedules เพื่อสร้าง/จัดการตารางเรียน นาทีที่ 2:04:08

- การใช้ Countdown timer ใน Classroom tools เพื่อจับเวลา Instant Q เพื่อสำรวจความคิดเห็นในห้องเรียน นาทีที่ 2:18:00

- การใช้ Discussion การตั้งประเด็น/หัวข้อพูดคุยในวิชา นาทีที่ 2:19:18

- การใช้ Student Groups การสร้างกลุ่มของผู้เรียนในการสั่งงาน ตอนที่ 1 นาทีที่ 2:24:04

- การใช้ Student Roster สำหรับดูรายชื่อนักศึกษา และดูสถิติเกี่ยวกับการเรียน นาทีที่ 2:32:48

- การใช้ Student Groups การสร้างกลุ่มของผู้เรียนในการสั่งงาน ตอนที่ 2 นาทีที่ 2:36:22

- การใช้ Classroom tools เครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมในห้องเรียน ได้แก่ Random Student สำหรับการสุ่มชื่อนักศึกษา/ชื่อกลุ่ม Countdown timer เพื่อจับเวลา นาทีที่ 2:42:20

- การใช้ Instant Q ใน Classroom tools เพื่อสำรวจความคิดเห็นในห้องเรียน นาทีที่ 2:56:17

- การผูก Facebook และเพิ่มผู้ช่วยผู้สอน (TA) ใน Course Setting นาทีที่ 3:08:30

- การใช้ Attendance Check การเช็คชื่อผู้เรียนเพื่อเข้าเรียน และ Download Attendance : การดาวน์โหลดตารางการเช็คชื่อผู้เรียน (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 3:19:40

- การใช้ Clone Items การคัดลอกไฟล์เอกสารหรือแบบฝึกหัด/การบ้านจากวิชาเดิมที่สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นาทีที่ 3:30:50

- การใช้ Create/Manage Itemized Scores การสร้างเกณฑ์คะแนน นาทีที่ 3:37:33

- การใช้ Assignments การมอบหมายงาน/การบ้าน และดูสถิติของผลการทำงานการบ้านของผู้เรียน นาทีที่ 3:43:56 /การดาวน์โหลดคำตอบและคะแนนของผู้เรียน (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 4:06:40

- การกำหนดว่าการบ้านเป็นงานเดียวหรืองานกลุ่ม นาทีที่ 4:08:40

- การใช้ Download Score ดาวน์โหลดไฟล์คะแนนเพื่อใช้งานต่อ (ไฟล์ CSV) นาทีที่ 4:10:00

- จบการบรรยาย นาทีที่ 4:14:35

คำสำคัญ :

BUCV / Announcements / Download Score/ Assignments/ Create/Manage Itemized Scores/ Clone Items/ Attendance Check/ Facebook/ Instant Q/ Countdown timer/ Random Student/ Student Groups/ Student Roster/ Discussion/ Schedules/ Playlist/ Course Material

กลุ่มเรื่อง :

การใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน (Learning Tool)

You may also like...