การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)” สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)

ห้วข้อเรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)" สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)
วันเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 811 อาคาร วช. 8
หน่วยงาน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Link
ประเภท
คู่มือการส่งขอทุนวิจัย

You may also like...