การอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

ห้วข้อเรื่อง
การอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
วันเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 ชั้น 2
หน่วยงาน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Link
ประเภท
คู่มือการส่งขอทุนวิจัย

You may also like...