กรอบวิจัย การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบ บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

ห้วข้อเรื่อง
กรอบวิจัย การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบ บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วย บพท.
วันเวลาและสถานที่
เวทีชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
หน่วยงาน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Link
ประเภท
แนวทางการให้ทุนเฉพาะเรื่อง

You may also like...