ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีการศึกษา :  2559

ประเภทของผลงาน

  แสดงข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 525

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต บทความวิชาการเรื่อง นวัตกรรมของฝากจากทุนทางวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ บทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใช้สินค้าของ Gen Y นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ กรณีศึกษาความสัมพันธ์กลยุทธ์น่านน้ำการตลาดกับการโฆษณา. นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ กับพฤติกรรมการบริโภค และการแสดงออกพฤติกรรมการบริโภคของตนเองด้วยการแบ่งปันข้อมูลการซื้อใช้ ผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก การศึกษาความสัมพันธ์การตระหนักรู้อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจากการเปิดรับสื่อเว็บไซต์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต การวิเคราะห์ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสื่อสารแบรนด์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปภาวี ศรีวารี และ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม และ ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การแสวงหาข้อมูล ความไว้วางใจ และทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อและการแบ่งปันข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา www.zalora.co.th นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Khasuwan Sarika and Komolsevin, Rosechongporn, Ph.D. OBSTACLES OF THAI SMEs IN APLLYING FOR HALAL CERTIFICATION บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจากตะวันออกกลาง ซ มุมมองจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี Tourist Tragic News A Case of Its Effects on Tourism in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี และอ.สรรเพชญ พนัสบดี. รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Panusbordee, Sanpet and Panusbordee, Supa. A Comparative Study of Service Quality a Case of Thai Budget Airlines versus Foreign Budget Airlines (Sanpet Panusbordee and Supa Panusbordee) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ The Dependence on International Film Festivals of Thai Independent Cinema นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ ประสบการณ์แห่งแบรนด์ บนโลกดิจิทัล คน สาระ และเทคโนโลยี (บทความวิชาการ) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ กนกลักษณ์ ธนรักษ์กิตติโชติ และ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม รศ.ดร.โยธิน แสวงดี การนำเสนอเนื้อหาในราย การข่าวและรายการสารคดีเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประ เทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปภาวี ศรีวารี อริชัย อรรคอุดมมัลลิกา ผลอนันต์ การแสวงหาข้อมูล ความไว้วางใจและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อและการแบ่ง ปันข้อมูลในสื่อสังคมออน ไลน์ กรณีศึกษา www.zalora.co.th นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปุณิกา ทวีธนธาตรี และ ทิวา พาร์ค การศึกษาพฤติกรรมของเพศที่ต่างกันในการเลือกซื้อสินค้าทำมือโดยช่องทางออนไลน์   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Park, T., Siritrakarnkit, S., Broome, R., Tanasuwanditi, S.,  Kantawong, P. Corporate Social Responsibility The Study of Fiber Industry in Thailand. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Park, T., Canlas, L. R., Montesines, D. L., Fortunato, M. M., Galang,  D. M., Cruz, I. G., Abellera, M. A., & Dellova, R. I A Study of multinational companies in Thailand and Philippines The use of mediation paradigm on corporate social responsibility.   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

Next Last ]

หน้าหลัก