ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีการศึกษา :  2557

ประเภทของผลงาน

  แสดงข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 602

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Dr.David Achtzehn The Deal: The employment contract in growth oriented start-ups. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Dr.David Achtzehn และ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล The significance (or insignificance) of fear of failure on entrepreneurial intent in Asia. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล และ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ แบบจำลองการพัฒนาสังคมความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A.Ulrike Guelich Is the fear to fail an obstacle for women entrepreneurs to be innovative? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A.Hans Guelichand และ A.Ulrike Guelich Can women entrepreneurship education be empowered by short academic programs? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล และ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ Does education influence the innovativeness of Thai entrepreneurs: An analysis of female vs male entrepreneurs using GEM data บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน Voicing Experiences of Young Women Entrepreneurs in Family Business: Evidence from Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน Motivations of Women Entrepreneurs to Drive the Green Society บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล ผลศึกษาระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการของไทย ข้อมูลจากโครงการการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การรับรู้ของประชากรหญิงไทยต่อการเป็นผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศในทวีปเอเชีย บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล และ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร การพัฒนาแบบจำลองความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ: กรณีศึกษาประเทศไทย The Development of Entrepreneurial Intention Model by Binary Logistic Regression: A case study of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการเติบโตและความมุ่งหวังที่จะเติบโตของธุรกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย The Study of Entrepreneurship Motivation on Business Growth and Business Growth Expectation: A case study of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี การศึกษาแบบบูรณาการในวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่สะอาด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ การอุดหนุนด้านพลังงานหมุนเวียนกับมาตรการอุดหนุนภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (ร่วมกับนักศึกษา นลิน พิทักษ์ธวัชชัย) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ การอุดหนุนสินค้าเกษตรภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) : กรณีศึกษานโยบายรับจำนำข้าวของรัฐ (ร่วมกับนักศึกษา สถาปัตย์ ถวัลย์กิจดำรง) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (ร่วมกับนักศึกษา สุภาพร สุขรื่น) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์เกรียงไกร รอบรู้ แนวทางการกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา: ศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

Next Last ]

หน้าหลัก