ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีการศึกษา :  2556

ประเภทของผลงาน

  แสดงข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 734

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ The Comparative Study of Thai and ASEAN SMEs in the Garment Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ The Action-Reaction in The Global Trade บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich Do Male and Female Entrepreneurs Differ in Getting Advice from Network Contacts? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich An Empirical Investigation of Gender Impact on Innovativeness Among Thai Entrepreneurs via GEM Database บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Electrical Consumption Model: Implementing a Cost Monitoring and Controlling Tool at King Ice Man บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Cheating Detection: Using Prediction Equation (Regression Analysis) to Detect Ice Company’s Unauthorized Production บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon A Case Study: Improving Business Operations at Wongpanit Donmuang Using Microsoft Excel Solutions บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธันยกร จันทร์สาส์น คุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:นัยจากรายการคงค้างที่ควบคุมได้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายใน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล การรับรู้การยื่นและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต:กรณีศึกษาครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ อ.วาสนา จีนะวัฒน์ ผลกระทบของการจัดประเภทสัญญาเช่าที่มีต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธานี พุทธวิถี การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต้นทุนค่าน้ำมันดีเซลกับต้นทุนค่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ในเครื่องยนต์เรือประมงของกลุ่มเกษตรกรทำประมงตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ อ.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานของธุรกิจกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเอกชัย แซ่ฟุ้ง ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Serious Game for Fire Safety Evacuation Plan คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.กิตติภัต เศวตรัตนกรี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม Departure Prediction Approach based by Online game player’s Behaviors Analysis คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพยนต์ ไกรนุยะฉันท์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ดร.ดอน อิศรากร Investigating the Effectiveness of BU WebEx System คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล รศ. ดร. ชมนาด กิจขันธ์ Desirability of a Teaching and Learning Tool for Thai Dance Body Motion คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

Next Last ]

หน้าหลัก