ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การทำบัญชี
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบัญชี
ชื่อ - นามสกุล คณะบัญชี
  ชื่อหลัก คณะบัญชี คณะบัญชี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน มาตรฐานรายงานทางการเงินและการจัดการกำไร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2556
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ