ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การทำบัญชี
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบัญชี
ชื่อ - นามสกุล คณะบัญชี
  ชื่อหลัก คณะบัญชี คณะบัญชี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มกำไรสำหรับธุรกิจอพาร์ตเม้นต์
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ