ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ดร.ธนากรลิขิตาภิวัฒน์
  ชื่อหลัก ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
  ชื่อร่วม ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
ชื่อผลงาน อิทธิพลของระยะเวลาและฤดูกาลที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ BU Academic Review ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 หน้า 113 - 121
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ