ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การทำบัญชี
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบัญชี
ชื่อ - นามสกุล คณะบัญชี
  ชื่อหลัก คณะบัญชี คณะบัญชี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน EFFECTS OF INTERACTIVE TECHNOLOGY AND EXERCISE FORMAT ON OUTCOME OF LEARNING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference On Information Technology Applications and Managementจัดโดย Yonsei University ประเทศเกาหลี December 20,2012
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ