ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การทำบัญชี
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบัญชี
ชื่อ - นามสกุล คณะบัญชี
  ชื่อหลัก คณะบัญชี คณะบัญชี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การศึกษาปัญหาและทัศนคติของการใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรในการคำนวณและยื่นภาษีของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ตำบลคลอง5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ งานประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วันที่31 พฤษภาคม 2556
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ