ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การทำบัญชี
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบัญชี
ชื่อ - นามสกุล คณะบัญชี
  ชื่อหลัก คณะบัญชี คณะบัญชี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Factors Affecting Cost Management of SME Factory Entrepreneurs in the Plastic Industry in Pathumthani During the Economic Crisis
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Issue53 September,2012
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ