ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล อ.พนิดา ตันศิริ
  ชื่อหลัก พนิดา ตันศิริ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ข้อมูลขนาดใหญ่กับความท้าทาย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2556 หน้า 15 - 21
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ