ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมวิทยา
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์
  ชื่อหลัก วันชัย อริยพุทธิพงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Adolescent Gambling: A Narrative Review of Behavior and Its Predictors
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Journal of Mental Health and Addiction, Published online14 September 2012 ฐาน Scimago Q2
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ