ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan
  ชื่อหลัก Apicha Boonpattarakan
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Model of Thai Small and Medium Sized Enterprises’ Organizational Capabilities: Review and Verification
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Journal of Management Research 2012, Vol. 4, No. 3 (July 2012), page15-42
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ