ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การขาย
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์
  ชื่อหลัก วันชัย อริยพุทธิพงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Sacrifice and Optimism Among Thai Masseuses
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation,Vol.1 No.3,2012,P.154-164 ฐาน ISI
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ