ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์
  ชื่อหลัก ศศิประภา ชัยประสิทธิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555) หน้า 117-143
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ