ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Prof.Dr.Farhad Daneshgar
  ชื่อหลัก Farhad Daneshgar
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน An awareness net collaborative model for schizophrenia management
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Journal of Advanced Intelligence Paradigms
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ