ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan
  ชื่อหลัก Apicha Boonpattarakan
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Effects of Organizational Motives on Relationship Continuity : The Moderating Role of Corporate Cultural Similarity
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Business ResearchVol. 5, No. 5, May 2012, page 94 -108
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ