ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan
  ชื่อหลัก Apicha Boonpattarakan
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Competitive Capabilities of Thai Logistics Industry: Effects on Corporate Image and Performance
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Journal of Business and ManagementVol. 7, No. 5, March 2012, page 19 – 30
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ