ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย
  ชื่อหลัก ลักคณา วรศิลป์ชัย
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Exchange Rate Management Strategies of Thai Companies
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of World Business and Economics Research Conference 2012,Sydney, Australia, December 10-11, 2012 .
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ