ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คชภรณ์ ไพรอนันต์
  ชื่อหลัก นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อร่วม คชภรณ์ ไพรอนันต์
ชื่อผลงาน ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554, หน้า 41-55
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ