ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อหลัก ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 ทิศทางเศรษฐกิจไทยในยุคบรูพาภิวัฒน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 หน้า 107-114
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ