ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย อื่นๆ (ผู้ประกอบการ)
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อหลัก ชุติมาวดี ทองจีน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3 วันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน้า 441-450
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ