ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ
  ชื่อหลัก รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ระดับความเชื่อมั่นส่วนบุคคล ด้านหัวหน้างาน ด้านกระบวนการ และด้านองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 หน้า 974-978
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ