ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ภัทรา มหามงคล
  ชื่อหลัก นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อร่วม ภัทรา มหามงคล
ชื่อผลงาน การเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 77 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2554, หน้า 87-105
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ