ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย อื่นๆ (ผู้ประกอบการ)
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล อ.จันทิมา สมรรคะบุตร
  ชื่อหลัก จันทิมา สมรรคะบุตร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Entrepreneurial Intention of Undergraduate Student in Bangkok University
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of International Innovative Scientific Research Organization ณ เมืองกัวลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 หน้า 212-216.
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ