ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณสุริภา ทองพันดุล
  ชื่อหลัก นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อร่วม สุริภา ทองพันดุล
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 หน้า 44-58
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ