ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณบุษราคัม คงจินดา
  ชื่อหลัก นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อร่วม บุษราคัม คงจินดา
ชื่อผลงาน ความพึงพอใจในการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 หน้า 122-141
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ