ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อหลัก นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การตัดสินใจซื้ออะไหล่เซียงกงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 P.1-21
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ