ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.วิลาสินี บุณยะศรี
  ชื่อหลัก สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
  ชื่อร่วม วิลาสินี บุณยะศรี
ชื่อผลงาน อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ ๒ กิน เที่ยว เกี้ยว เล่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่ 27-29 มกราคม 2555 หน้า 1-10
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ