ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
  ชื่อหลัก นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Behaviors of Herbal Products for Consumers in Bang Metropolitan Area
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of the Macrotheme Conference (BSS) ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2555 หน้า 1-11
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ