ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล อ.โชติรส กมลสวัสดิ์
  ชื่อหลัก โชติรส กมลสวัสดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Work Itself and Communication on Employee Engagement Case Study: The Students under CEMP Project
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Proceedings of Economics Development and Research : 2013 3rd. International Conference on Management and Artificial Intelligence (ICMAI 203), Volume 63, April 8-9,2013, Bangkok, Thailand, P.55-59
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ