ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ
  ชื่อหลัก วิวัฒน์ สรรพคุณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความวิชาการเรื่อง เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ปีที่ 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ