ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
  ชื่อหลัก สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
  ชื่อร่วม ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ของการติดต่อสื่อสารในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความสำคัญ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 25-27 มกราคม 2555 หน้า P89-P96
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ