ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม พิชชารีย์ ภักดีนอก
  ชื่อหลัก ตรีทิพ บุญแย้ม
  ชื่อร่วม พิชชารีย์ ภักดีนอก
ชื่อผลงาน ความตั้งใจในการใช้บริการร้านอาหารที่มีการให้ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555ณห้องออดิทอเรียมมหาวิทยาลัยศรีปทุมหน้าที่ 360 – 368
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ