ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ
  ชื่อหลัก วิวัฒน์ สรรพคุณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้บริบทกฎหมายไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ