ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
  ชื่อหลัก อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความวิชาการเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ