ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร และ A.Hnin Pwint Han
  ชื่อหลัก รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร
  ชื่อร่วม Hnin Pwint Han
ชื่อผลงาน บทเพลงเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ป.ต.อ. พัน 5 กรุงเทพฯ

กลับ